Voorwaarden & Garantie

U kunt de voorwaarden downloaden als PDF KLIK HIER
Bij vragen kunt u ons natuurlijk altijd mailen en/of bellen.
De verkoop is pas een overeenkomst zodra wij akkoord zijn met het bod en het binnen 24uur wordt afgehaald.
(bij een duidelijke afhaal afspraak)De prijzen zijn vast in de zin dat we geen onzin biedingen accepteren!

Op onze verkoop is ten alle tijden onze voorwaarden van toepassing deze kunt u weer vinden op onze website.

Wij zijn open op afspraak!! (te plannen via de site)

Uitzondering op Retour policy:
  • Occasions uitgesloten i.v.m. 2e hands
  • B-stock

Aangepaste garantie regels:

  • Occasions  geen i.v.m. 2e hands
  • Demo          3mnd (op fabrieksfouten)
  • B-Stock      3mnd (op fabrieksfouten)

Uitgesloten van garantie zijn:

  • Schade door verkeerd gebruik;
  • Cosmetische schade;
  • Transport- of gebruiksschade;
  • Slijtage van het materiaal;
  • Verzendkosten van en naar Discokringloop.nl (carry in principe).

Tenzij anders aangegeven bij het product.

Verzenden geschiedt altijd op risico van de koper, Xower (discokringloop.nl) aanvaardt
hierop geen enkele aansprakelijkheid.

 Schade pakketten kunnen in onderzoek gebracht worden, (op eigen kosten)  We zullen deze in behandeling nemen in overleg via mail. Zie de link voor meer info en voorwaarden : Schade wat nu?

Disclaimer

Ondanks dat deze website met veel zorg is gemaakt, kan het toch voorkomen dat er fouten in staan.
Voor eventuele consequenties voortvloeiende uit deze fouten kan xower  niet ter verantwoording
worden geroepen. Voor de informatie op websites van derden waarheen wordt verwezen, geldt dat xower niet aansprakelijk is voor de inhoud, noch voor schade voortvloeiend uit het gebruik daarvan.

Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en
aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de
originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.  Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het
kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument
kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het
product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken
tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.  Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaak t
gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft
teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5.  Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan
van de overeenkomst.
6.  Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de
ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.

Kosten in geval van herroeping
1.  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
verzenden voor zijn rekening.
2.  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde
dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete
terugzending overlegd kan worden.
Uitsluiting herroepingsrecht
1.  De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld.
2.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
bedenktijd is verstreken;
c. Occasions & b-stock modellen met bekende schade.